ANEXA Nr.1

LA CONTRACTUL-ANGAJAMENT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr.____, din ________

 

CERERE

Subsemnatul: _________________________________, domiciliat în ________________________, str. _______________________________, nr.____, bl.____, sc.___, et.___, ap.___, sector___, identificat cu B.I./C.I. seria ___, nr. ________, eliberat de ______________, la data de __________, CNP____________________, tel.:_________________, email______________________, denumit în conținutul Contractului BENEFICIAR, solicit S.C. SPY ON S.R.L. prestarea următoarelor servicii:

__________________________________________________________________________

DATA:                                                                                                                 SOLICITANT/BENEFICIAR:

                                                                                                                      __________________________

                                                                                                                       __________________________

                                                                                                                        (nume, prenume, semnătură)