TERMENI, CONCEPTE SI SINTAGME

A

A fila = a urmări pe cineva în mod discret (fără ca cel urmărit să observe);

A urmări = a merge, a se deplasa, a fugi după cineva, pe urmele cuiva (pentru a supraveghea, pentru a ajunge, a prinde sau a ține pe cineva sub observație); a supraveghea;

Acoperire = a. Detaliu de nivelment (deal, înălțime) sau de planimetrie, care împiedică observarea terestră. b. Ansamblu de măsuri de protecție a personalului și obiectivelor împotriva observării. c. Zona geografică în care poate fi folosit un telefon mobil. d. Măsuri destinate să protejeze o persoană, un document, o operațiune, un organism sau o instalație contra oricărei scurgeri de informații și contra oricărui efort de cercetare și observare. e. Modalitate de lucru a detectivului particular prin care își ascunde calitatea pe care o are, prin adoptarea unei calități de conjunctură, care să faciliteze rezolvarea sarcinilor în care este angrenat;

Activitate de cercetare = ansamblu de acțiuni desfășurate pentru organizarea, conducerea și execuția misiunilor de culegere și interpretare a informațiilor, necesare cunoașterii permanente a situațiilor și factorilor implicați intr-o dispută;

Activitate de informare și relații publice = proces continuu și sistematic al conducerii, care urmărește să obțină pentru firmă înțelegerea, simpatia și sprijinul celor cu care are relații, vizând stabilirea și menținerea, de către conducerea firmei, a unor raporturi corespunzătoare în interiorul comunității detectivistice și între aceasta și diferite sectoare ale societății civile;

Activitate informativă = un proces organizat continuu și sistematic, executat, de regulă, în secret, pentru a se căuta, culege, obține, verifica, evalua, analiza, sintetiza și valorifica informațiile necesare construirii de decizii, estimărilor de avertizare și informare a clientului;

Activitate informativ-defensivă (contrainformațiile) = componentă a acelei activități generale informative, care are drept scop protecția tuturor datelor, cunoștințelor și valorilor care au importanță pentru adversar; să împiedice răspândirea acelor informații care ar putea fi exploatate de către adversar; să identifice și să rețină pe oricine încearcă să procure informații neautorizate;

Activitate informativ-ofensivă (spionajul) = componentă a acelei activități generale informative, care are ca scop cercetarea în acuns a unui stat țintă, pentru a-i cunoaște toate informațiile pe care le păstrează și protejează sub acoperirea de secret;

Acțiune corectivă = acțiunea întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformități, defecte sau a altor situații nedorite, existente, în scopul prevenirii repetării acestora;

Acțiune informativă = cadrul organizatoric în care se realizează planificat, sistematic, ofensiv și în strictă confidențialitate, sarcinile de cunoaștere, documentare, control și prevenire oportună a amenințărilor care pot adce atingere (prejudicii morale și materiale) persoanei fizice și juridice, în condițiile respectării legilor și a reglementărilor activității de informații;

Acțiune preventivă = acțiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformități, defecte sau a altor situații nedorite posibile, în scopul prevenirii apariției acestora;

Adulter = a. (Despre soți) care a încălcat fidelitatea conjugală; b.Faptă care constă în încălcarea fidelității conjugale de către unul dintre soți;

Adversar = potrivnic, rival, dușman, inamic, vrăjmaș;

Agent străin = persoană folosită de către un stat sau organizație străină pentru a prejudicia interesele publice sau private ale unui alt stat;

Agenție/birou de detectivi particulari = persoană juridică constituită, potrivit legii, ca societate comercială care are ca obiect unic de activitate prestarea de verificări, investigații, cercetări, documentări, supravegheri asupra unor obiective desemnate de client și comunicarea către acesta a rezultatelor acțiunilor efectuate;

Alertă = semnal care avertizează despre existența unui pericol real sau a unei amenințări;

Algoritm = a.Un set de instrucțiuni (activități) ce pot fi executate pentru îndeplinirea unei anumite sarcini; b.Descrierea schemei de realizare a unui eveniment cu ajutorul unui set finit de acțiuni elementare predenumite, realizabile aprioric și având o durată limitată în timp;

Aliniament = a.Linia determinată în teren de anumite elemente de planimetrie și nivelment, alese în funcție de importanța ce o prezintă pentru o anumită acțiune; b.Fâșia de teren determinată, la un moment dat, de obiective importante pentru desfășurarea acțiunilor de luptă prezente și viitoare sau de dispunerea forțelor și mijloacelor în dispozitiv de luptă;

Alocarea forțelor = procesul de repartizare a unor forțe și resurse, pentru desfășurarea unei acțiuni prestabilite. Alocarea poate include, de exemplu: subordonarea, sprijinul pe termen scurt, controlul operațional;

Amenințare = pericolul care trebuie contracarat, reprezentând suma pericolelor potențiale care trebuie avute în vedere la proiectarea unui sistem, în vederea asigurării operabilității sale într-un mediu ostil (situație conflictuală reală);

Amenințări imprevizibile = amenințări percepute ca atare datorită incertitudinilor legate de posibilitatea de a prevedea data următorului conflict, cine va fi adversarul, cum va lupta, cine vor fi aliații sau care vor fi solicitările la adresa clientului;

Analiză de conținut = metodă de cercetare a mesajelor, având drept țintă eliminarea subiectivității cercetătorului; o tehnică de cercetare pentru descrierea obiectivă, sistematică și cantitativă a conținutului manifest al comunicărilor;

Analiză de imagine = metodă de cercetare a mesajelor de presă, având drept țintă identificarea profilului de imagine a subiectului cercetat;

Analiza informațiilor = activitate desfășurată de către detectivul particular și de organele specializate, în scopul cercetării detaliate și în conexiunea lor a tuturor elementelor componente ale datelor obținute prin diferite surse (căi);

Analiză informativă = metodă științifică de cercetare, care constă în descompunerea unei informații, cu scopul de a sesiza raporturile dintre ideile/elementele constitutive și de a realiza o schemă a ansamblului. Constituie una dintre etapele prelucrării în care informația este supusă unui examen amănunțit, pentru a se putea identifica faptele semnificative necesare interpretării ulterioare a fenomenului, situației etc. și se materializează într-o sinteză informativă = document prin care se reunesc într-un tot coerent, structurat și omogen, diverse elemente de cunoaștere referitoare la un domeniu/spațiu special; este specific uneia dintre etapele prelucrării care permite examinarea și corelarea informațiilor prelucrate cu alte date și informații pentru a realiza o interpretare finală;

Ascultare = procedeu de cercetere care constă în interceptarea (ascultarea) fără aparatură specială, din locuri favorabile, a unor acțiuni ale subiectului investigat (discuții, zgomote etc.), pe baza cărora se deduc activitățile și intențiile acestuia;

Atitudinea mentală „preventivă” = atitudine care țintește anticiparea posibilelor amenințări și a situațiilor de risc, aproape imperceptibilă. Vizează stingerea, încă din faza inițială a unor focare de conflict, a căror extindere, scăpată de sub control, ar putea aduce prejudicii intereselor unei părți;

B

Bancă de date = ansamblu de informații direct exploatabil, în general structurat în baze de date și acoperind un anumit domeniu;

Bază de date = colecție structurată de date dintr-unul sau mai multe domenii de aplicație, în scopul de a le face accesibile în permanență prin ansamblul programe-utilizator;

C

Camuflare = totalitatea acțiunilor desfășurate în scopul ascunderii de observarea adversarului a unui obiectiv urmărit de acesta;

Canal de comunicație = ansamblu tehnic format din linia de comunicație și aparatura terminală prin care se realizează o comunicare între doi corespondenți;

Canal de informare = drumul informației de la sursă la centru prin intermediul căreia se intră în posesia unor date și informații de valoare din diverse domenii;

Capabilitate = a.Abilittea de a executa o misiune anume conform unui plan (capacitatea poate fi însoțită sau nu de intenție); b.Însușirea ce conferă posibilitatea (aptitudinea) cuiva de a face ceva, în raport cu situațiile și condițiile în care este transpus. Termenul poate fi asociat celui de „capabil”;

Capacitare = a pune pe cineva în situația de a îndeplini o acțiune; a face aptă o persoană pentru a îndeplini o activitate;

Capacitate de instruire = ansamblul cunoștințelor, abilităților, însușirilor psihice și comportamentelor necesare detectivului particular pentru realizarea unor acțiuni determinate. Este subsumată funcțional, competenței;

Capacitate persuasivă = capacitatea unei persoane de a influența alte persoane să-și însușească un punct de vdere, o atitudine, un mijloc de acțiune, un scop sau chiar o anumită reacție afectivă în raport cu o situație de mediu, prin folosirea mijloacelor de convingere verbale sau scrise, prin informații reale sau false;

Capacitate profesională = ansamblul aptitudinilor, cunoștințelor și deprinderilor necesare unei persoane pentru îndeplinirea unei anumite sarcini de muncă;

Căutarea informațiilor = un proces primar ce implică orientarea efortului informativ pe baza unor criterii, în anumite domenii, privind anumite probleme, respectiv locurile în care pot fi decelate amenințările la adresa clientului/beneficiarului, vectorii sau formele lor de materializare;

Cercetare = a. formă a activității detectivistice ce înglobează totalitatea măsurilor luate în scopul obținerii informațiilor despre subiectul/obiectul investigat. b.misiune executată pentru obținerea informațiilor despre subiectul investigat prin observare vizuală, prin mijloace optice, acustice, electronice, fotografice sau prin alte miloace;

Cercetarea prin observare = procedeu de cercetare executat cu ochiul liber sau cu aparate optice pentru obținerea unor informații despre subiectul investigat;

Centrul de analiză și decizie = se constituie, conceptual, din persoanele cu funcții și specialități din cadrul unei echipe care participă nemijlocit la analiza situației și luarea deciziei;

Ciclul informațional = succesiunea de operațiuni (activități desfășurate), pe etape, pentru procurarea de date, transformarea acestora în informații utile și punerea lor la dispoziția beneficiarului (solicitantului). Această succesiune include patru etape (faze): inițierea, colectarea, procesarea, difuzarea;

Circuit informațional = drumul parcurs de o informație de la generarea până la clasarea sau dispariția acesteia;

Codificarea informațiilor = activitatea de aplicare a transformărilor spcifice unui cod, unor informații „neacoperite”, în scopul obținerii unor informații „acoperite”;

Compatibilitate = capacitatea a două sau mai multe elemente sau componente ale unui subsistem, de a exista sau funcționa în același sistem sau mediu cu alte subsisteme, fără a-și produce interferențe reciproce;

Comportament = ansamblul reacțiilor adaptative, obiectiv-observabile ale unei persoane, ca răspuns la stimulii din ambianță;

Comunicare = a.Acțiunea de a comunica și rezultatul ei; b.În sensul cel mai larg, reprezintă procesul de transfer al informației de la un sistem (fizic, biologic, psiho-social) la altul; c.Proces de emitere a unui mesaj și de transmitere a acestuia, într-o manieră codificată sau nu, cu ajutorul unui canal către un destinatar, în vederea receptării;

Comunicații = transfer de informații cu respectarea unor reguli prestabilite pe baza unui acord; știința și practica de transmitere a informațiilor de orice natură de la o persoană sau loc, la alta sau alt loc, cu excepția conversației directe neasistate;

Confidențialitate = calitate a datelor/informațiilor dobândite prin eliminarea posibilităților accesului neautorizat la acestea;

Controlul accesului = un serviciu de securitate care se referă la posibilitatea de a controla accesul entităților unui sistem la resursele acestuia, presupunând cunoscută intenția entității care care solicită accesul;

Cooperare = formă de interacțiune socială care presupune acțiuni conjugate (identice sau complementare) ale mai multor persoane/ grupuri/ organizații pentru atingerea unui scop comun, a unor rezultate de care să beneficieze toate părțile implicate;

Corelație = proces de asociere și combinare a datelor despre un material sau subiect unic și provenind din observații independente, în vederea ameliorării calității sau ridicării cotației unei informații brute;

Culegere = acțiunea de a culege, de a strânge, de a aduna;

Culegerea informațiilor = este un proces subsecvent planificării operațiunii de căutare, care constă în activitățile propiu-zise de colectare a informaților din diferite categorii de surse: deschise, publice, oficiale sau confidențiale;

D

Dată (date) = a.Cuvant, cifră sau semn care reflectă cele mai diverse fapte și situații petrecute. b.Formează materia brută pe care se întemeiază informațiile; c.Denumire generică ce semnifică informația (informațiile), transpusă in formatul potrivit, necesar procesării prin sistemele de comunicații sau informatice;

Date informative = elemente (comunicări) neprelucrate, din domeniile de interes, care pot fi folosite (utilizate) pentru producerea (obținerea) de informații viabile și utile;

Date operative = acele date care sunt procurate, în scopul elaborării planului de acțiune; ele includ acele date care alcătuiesc studiul obiectivului, amplasarea acestuia, cum se poate pătrunde în/la obiectiv, studierea tuturor dispozitivelor de securitate care protejează obiectivul, identificarea persoanelor ce au acces la acestea și cum se efectuează controalele de securitate asupra acestor persoane;

Deducția = procesul de raționare plecând de la general spre particular, trăgându-se concluzii din premise aplicabile. Deducția poate explica un eveniment demonstrând că acele concluzii privitoare la eveniment reprezintă consecința logică a premiselor aplicabile. Procesul deducției pleacă de la o premisă – o generalizare considerată adevărată în anumite condiții. Premisa este aplicabilă evenimentului ce urmează a fi explicat. Dacă există o legătură ordonată, logică, între premisă și concluzie, aceasta din urmă poate duce la înțelegerea evenimentului, adăugându-se ansamblului teoretic folosit ca punct de plecare. Valabilitatea concluziei depinde integral de valabilitatea premisei și de procesul logic folosit;

Definirea clară a obiectivului (misiunii) = stabilirea acelei responsabilități care poate fi îndeplinită și care este decisivă, necesară și corespunde caracteristicilor și nevoilor ce vor fi angajate în acțiune;

Deghizaj = schimbarea parțială sau totală a aspectului înfățișării (vestimentației) exterioare a detectivului particular și a mijloacelor tehnico-materiale folosite (articole de îmbrăcăminte, obiecte portabile etc.).

Detectiv particular = persoană atestată profesional, care desfășoară activități specifice de investigare în folosul unei persoane fizice sau juridice, culegerea de informații utile unui angajator și exploatarea acestor, informații, cu respectarea strictă a legii și a deontologiei profesionale;

Dezinformare = a.Orice intervenție asupra elementelor de bază ale unui proces comunicațional care modifică deliberat mesajele vehiculate cu scopul de a determina la receptori anumite atitudini, reacții, acțiuni dorite de un anumit agent social; b.Activitate de „producere” și difuzare la adversar a unor informații, știri, date false; c.Procedeu utilizat pentru inducerea în eroare a adversarului ce constă în luarea unor măsuri și folosirea unor mijloace variate pentru a furniza adversarului informații false, menite să-l conducă pe piste greșite; d.A informa greșit (în mod intenționat);

Dezmințire = procedeu de contracarare prin care se neagă veridicitatea conținutului informațiilor, știrilor, zvonurilor, datelor lansate și difuzate de partea adversă;

Diciplină profesională = ansamblu de reguli care ghidează conduita individuală și a colectivului în îndeplinirea sarcinilor. Are un caracter obligatoriu,atât în cadrul firmei, cât și în afara ei. Pretinde respectarea strictă și necondiționată de către detectivii particulari a ordinii, regulilor și dispozițiilor, constituind astfel, unul din factorii cei mai importanți de care depind coeziunea colectivului și obținerea succesului în acțiunile desfășurate. O cerință esențială a disciplinei profesionale o reprezintă asigurarea caracterului ei conștient, bazat pe recunoașterea de către fiecare detectiv particular a necesității îndeplinirii întocmai a îndatoririlor ce-i revin și pe simțul răspunderii personale, făcându-se astfel distincție între disciplina pasivă (bazată pe constrângere) și disciplina activă (bazată pe adeziunea interioară la un ideal comun și de participare); Asigurarea disciplinei profesionale (la nivel individual și colectiv) se realizează prin acțiunea coroborată a mai multor factori, și anume: motivarea conduitei pe baza cunoașterii legilor și a actelor normative în materie; rigoarea actului de decizie; acțiunea formativă a regimului de viață a detectivului particular; demersul psihopedagogic diferențiat, adaptat caracteristicilor de personalitate ale detectivilor particulari; exemplul de conduită din partea șefilor.

Dinamism = putere vitală, forță de acțiune, de mișcare;

Discriminare = tratarea socială inegală a indivizilor sau grupurilor în raport cu unele trăsături definitorii, cum sunt: apartenența rasială, religioasă, de clasă, sex sau altele. În limbajul comun, discriminarea face referire la acțiunea unei părți dominante a societății împotriva uneia dominate în viața socială, politică, economică sau culturală și implică provocarea unui prejudiciu celor care sunt subiectul acțiunii de dicriminare;

Disimulare = ascundere a adevăratelor gânduri, sentimente, intenții, dându-le aparențe înșelătoare (fig.), deghizare;

Dispoziție = prevedere obligatorie cuprinsă într-o lege sau act normativ (grupaj de prevederi obligatorii) specifice unui domeniu de activitate;

Distress = stress intens, negativ, stare de tensiune ridicată, care apare ca o consecință a unei suprasolicitări și care amenință echilibrul psiho-fizic al detectivului particular, afectând în mod semnificativ toate performanțele acestuia;

Diversiune = a.Încercare de a schimba cursul unei acțiuni, de a abate (creând probleme false) intențiile sau preocupările cuiva; abatere, deviere; b.Acțiunea realizată prin procedee specifice (distrugeri, sabotaje, propagandă) în scopul provocării de pierderi, întârzierii acțiunilor de luptă sau influențării moralului inamicului; c.Acțiunea prin care se intenționează captarea atenției țintei prin prezentarea unor subiecte mai „importante” și se încearcă punerea în umbră, eclipsarea mesajelor propagandistice ale adversarului;

Document normativ = ansamblu de reguli, norme, linii directoare sau caracteristici pentru activități specifice unui domeniu de activitate;

Dol (viclenie) = inducerea în eroare a unei persoane prin mijloace viclene, în scopul de a o face să încheie un act juridic;

Dreptul la imagine = dreptul persoanei/instituției ca activitatea acesteia să fie corect reflectată în presă;

E

Eficiență = eficacitate, calitatea de a produce efectul (pozitiv) așteptat;

Eroare = o falsă reprezentare a realității la încheierea unui act juridic;

Estimare = activitatea prin care în urma unui proces de analiză se emit concluzii și propuneri (necesitate; posibilitate; mod de rezolvare; cerințe materiale, financiare) cu privire la o situație, operațiune sau dispoziție;

Exploatarea în orb = metoda de culegere a informațiilor prin purtarea unor discuții sau ascultarea unor persoane care dețin informații și nu au pregatirea necesară protejării lor;

F

Factor nociv = factor de risc a cărui acțiune asupra executantului duce, în anumite condiții, la îmbolnăvirea acestuia;

Factori de risc = amenințări la adresa securității și stabilității unui stat, structuri suprastatale etc., care pot fi de factură militară și, respectiv, nemilitară, provenind din domeniul politic, economic, social sau ecologic;

Fiabilitate = a.Capacitatea unui sistem de a îndeplini o anumită funcție în condiții date pentru o perioadă specificată de timp; b.Proprietatea unei unități funcționale de a asigura o funcțiune cerută, având la bază anumite condiții stabilite și o perioadă de timp menționată;

Fidel, ă, fideli = statornicie în sentimente, în convingeri; foarte devotat, credincios (față de ceva sau de cineva). Fidelitate = însușirea, calitatea de a fi fidel;

Filaj = acțiune de urmărire în secret a unei persoane monitorizate, bănuite că desfășoară o activitate ilegală/contrară bunelor moravuri; reprezintă urmărirea directă și secretă a unei persoane, realizată de către echipe specializate, urmărindu-se stabilirea de adrese, identificarea persoanelor cu care ia legătura urmăritul, fotografierea unor momente și situații considerate ca fiind relevante pe parcursul unei urmăriri;

Fișă personală = fișa întocmită de detectivul particular persoanei monitorizate și care cuprinde toate datele necesare identificării acesteia și facilitării rezolvării în cele mai bune condițiuni a obiectivelor cerute de client;

Flux informațional = a.Ansamblul datelor, informațiilor și deciziilor necesare desfășurării unei anumite operațiuni, acțiuni sau activități; b.Ansamblu de proceduri informatice ce permit gestiunea circulației documentelor în cadrul unei instituții, îndeplinind criterii precum: identificarea emițătorului și a receptorului, confidențialitate, integritate, etc.;

Fraudă = înșelare, inducere în eroare, amăgire cu scop de profit prin provocarea unei pagube;

G

 

H

 

I

Imoral, ă = care este contrar moralei, care nu respectă principiile ei, care nu are niciun principiu moral;

Imoralitate = atitudine, comportare etc. imorală a unui individ sau a unei colectivități; caracterul a ceea ce este imoral;

Infidelitate = lipsă de credință, de devotament; nestatornicie în sentimente; încălcare a devotamentului față de soț sau de soție (în special);

Infiltrare = a.Procedeu folosit pentru a pătrunde în dispozitivul inamicului, pe cât posibil în ascuns, cu o cantitate de forțe și mijloace in general redusă. Acțiunile de infiltrare se execută, de regulă pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, prin porțiunile în care supravegherea de către inamic este mai greu de realizat; b.Acțiune conștientă prin care detectivul particular se introduce ca o sursă de informații pe lângă o persoană sau un grup de persoane, într-un mediu care-l interesează, în baza unei legendări și a unei acoperiri bine stabilite, pentru a obține informații și date de interes pentru cazul la care lucrează;

Informare = predarea de date care au primit o apreciere, adică a căror veridicitate și importanță au fost stabilite și analizate la modul cuvenit;

Informator = persoană care deține sau obține informații necesare detectivului particular în rezolvarea cazului în care este angajat;

Informație = a.Termen ce definește elementele de noutate despre un obiect (fenomen, proces etc.), care pot fi reprezentate simbolic și prelucrate; b.Noțiune ce poate fi reprezentată într-un anumit format, potrivit pentru a fi utilizat în comunicație, stocare sau prelucrare; c.Rezultatul prelucrării datelor obținute. Termenul se aplică și la activitatea de obținere a acestui rezultat, precum și la organele angajate în asemenea activități; d.Cunoștințe capabile de a fi reprezentate în forme potrivite și folosite în comunicații, stocare sau prelucrare. (informația poate fi prezentată sub formă de semne, simboluri, desene sau sunete); e.În prelucrarea datelor prin tehnica de calcul, înțelesul este atribuit în mod curent datelor prin mijlocul de transmitere aplicat acestor date; f.O faptă sau o judecată adusă la cunoștința unei persoane sau publicului; g.Orice comunicare care pune pe cineva la curent cu o situație sau o stare de fapt; h.Orice element care poate fi exprimat cu ajutorul unui cod;

Informație acoperită = element de noutate care nu poate fi accesat decât după ce a fost supus operațiilor de decodificare sau decriptare;

Informație/intelligence = a.Element de cunoaștere susceptibil a fi codificat pentru a fi păstrat, prelucrat sau comunicat; b.Produs rezultat din culegerea, procesarea, integrarea, analiza, evaluarea și interpretarea datelor avute la dispoziție referitor la domenii de interes;

Informații confidențiale = acele informații care nu constituie „secret de stat”, dar nici nu sunt destinate publicității, putând fi comunicate „în taină, în secret” doar cu acordul persoanei fizice sau juridice la care se referă ori în a cărei posesie legitimă se află. În literatura juridică, s-a considerat că, în absența oricărei explicări legale a expresiei „informații confidențiale”, acestea, în raport de valoarea și importanța lor, se situează la un nivel inferior aceluia al informațiilor „clasificate”, dar care, datorită potențialului lor – în cazul deconspirării – de a prejudicia un compartiment sau altul al unei instituții publice, al unui partid politic sau agent economic, sunt interzise publicității. Astfel de informații confidențiale ar putea fi discuțiile privind negocierea uunui contract, convorbirile între liderii politici, purtate în vederea realizării unei platforme ideologice ori de acțiune comune etc.;

Informații de stare = informațiile care reflectă starea, situația sau condițiile de producere a unor evenimente (fenomene, fapte sau procese) cu privire la sistemul condus (de execuție) sau la mediul ambiant ce-l poate influența din mai multe puncte de vedere;

Integritatea datelor = calitate a datelor care există atâta timp cât pierderea, alterarea, distrugerea accidentală ori voită a acestora nu are loc sau nu modifică conținutul, sensul și forma informației reprezentate;

Intoxicare cu informații = operațiune care constă în a face să ajungă la adversar informații false, pentru a-l face să creadă ce se dorește să creadă, și în consecință, să acționeze cum se dorește să acționeze;

Inventar = document, act, listă, registru, în care sunt consemnate, sub aspect cantitativ și valoric, precum și cu alte elemente de identificare, bunurile materiale pe care le posedă la un anumit moment societatea comercială responsabilă pentru administrarea acestora;

Investigație = a.O cercetare sistematică și amănunțită pentru a descoperi sau a afla ceva; b.Activitate de obținere de informații despre o persoană, eveniment, situație, prin mijloace specifice culegerii de informații, întrebuințată de către detectivul particular în rezolvarea cazurilor pe care le are în lucru; c.Un mijloc specializat de informații, prin care pot fi obținute de către detectiv, date și informații de interes. Aceste date și informații sunt rezultatul însumării unor tehnici particulare de obținere; d.Acțiune sistematică de cunoaștere prin metode și tehnici adecvate, ce desemnează procesul de strângere și prelucrare a informațiilor...,este percepută ca o acțiune de cercetare concretă în teren;

J

 

K

 

L

Legătura = contactul sau comunicația menținută între elementele unui sistem pentru a asigura înțelegerea reciprocă și unitatea scopului și acțiunilor;

Legendarea = acțiunea de transformare a detectivului particular într-o persoană credibilă, cu o funcție și o condiție socială bine adecvate mediului și situației concrete pe care o are de rezolvat, care să-i faciliteze ajungerea la informațiile și datele care-i sunt necesare pentru rezolvarea cazului;

Loc = punct, porțiune determinată în spațiu, sau spațiu ocupat de cineva sau ceva;

Local-localuri = clădire sau grup de încăperi, de utilitate publică sau special amenajate;

M

Machiaj = tehnica de modificare a înfățișării; totalitatea procedeelor tehnice și cosmetice, ce concură la schimbarea fizionomiei detectivului particular;

Manipulare = acțiune de influențare prin anumite mijloace a modului de a gândi și de a acționa al unor colectivități sau a unei persoane;

Mass-media = mijloace de comunicare în masă sau seturi de tehnici și metode de transmitere, de către furnizori centralizați, a unor mesaje unei audiențe largi, eterogene și dispersate geografic;

Mesaj = orice gând sau idee exprimată scurt într-un limbaj simplu, codificat, sau secret, pregătită într-o formă sub care poate fi transmisă prin orice mijloc de comunicare;

Mesaj de influențare = element fundamental al oricărui proces de influențare, constând în conținutul informațional transmis de la sursă la ținta vizată;

Metodă = un ansamblu de mijloace socotite proprii pentru realizarea unui scop; o cale, un mod de cercetare, sistem de reguli sau principii de cunoaștere și de transformare a realității obiective;

Metodă detectivistică de supraveghere operativă = acea conduită, acel mod de organizare sistemică a activității de investigație privind cercetarea și cunoașterea realității obiective, cât și procedeele întrebuințate pentru atingerea scopului propus prin contract;

Misiune = expresia clară și concisă a acțiunii și a scopului care urmează a fi îndeplinit;

Monitorizare = urmărirea, supravegherea realizată de către detectivul particular asupra unei persoane sau situații, având drept scop obținerea de date, informații și materiale care să-l ajute la documentarea activității obiectivului pe care-l are în atenție;

Moral, ă, morali = a.Care aparține moralei, conduitei admise și practicate într-o societate, care se referă la morală; etic; care este conform cu morala; cinstit, bun moralicesc; b.Stare afectivă, dispoziție sufletească temporară care privește puterea, dorința, fermitatea de a suporta pericolele, oboseala, dificultățile; c.Curaj, tărie sufletească;

Morală = ansamblul deprinderilor, sentimentelor, convingerilor, atitudinilor și normelor care privesc raporturile dintre individ și colectivitate (familie, clasă, națiune, societate) și care se manifestă în fapte, în modul de comportare;

N

 

O

Obiectiv/țintă = orice loc ce conține informații nu numai secrete sau confidențiale, accesibile doar cu mijloace ale culegerii de informații calificate. Poate fi reprezentat de un anumit loc/mediu, un birou cu documente, un coș cu hârtii, un obiect fizic, o persoană etc.;

Observare directă = activitatea prin care detectivul particular înregistrază toate mișcările și acțiunile obiectivului aflat în procesul de monitorizare;

Obținerea informațiilor = este un proces de relevare a informațiilor, de regulă, implică măsuri active, respectiv metodologie ofensivă pentru facilitarea accesului la informații, ori punerea acestora în evidență;

Operativ = termen generic cu referire la cineva (ceva) care lucrează repede, expeditiv sau este activ. Termenul se asociază direct sau indirect unei acțiuni care este dorită să se desfășoare cât mai repede, cu o eficiență cât mai apropiată de scopul propus, deci cu rezultate finale favorabile;

Oportunitate = proprietatea unei entități de a acționa la timpul potrivit, adecvat situației sau împrejurărilor;

P

Plan = document organizatoric necesar unei activități importante și complexe, cuprinzând totalitatea măsurilor ce trebuie adoptate pentru atingerea obiectivelor fixate;

Planificare = a.Procesul prin care se determină ce urmează a fi făcut, când, unde, cum și de către cine, în scopul anticipării și reducerii riscurilor legate de conducerea programului, performanțele acestuia, costul, graficul de realizare și suportul logistic; b.Atribut al conducerii care reprezintă un ansamblu de acțiuni de complexitate variabilă întreprinse de organele de conducere în vederea determinării cât mai clar posibil a tuturor elementelor ce caracterizează procesul condus și anume: obiective, subiect, resurse, probleme de spațiu, timp, instrumente, metode și procedee utilizate;

Prelucrarea informațiilor = activitatea prin care detectivul particular analizează și pune cap la cap toate informațiile obținute din toate sursele folosite, în vederea valorificării acestora, cu respectarea intocmai a principiului obiectivității;

Premisă, premise = a.Fiecare dintre propozițiile inițiale din care este dedusă concluzia unui raționament; b.idee de bază, punct de plecare;

Presiune informațională = procedeu de bază de influențare psihologică a țintelor, constând în prezentarea repetată a unui anumit conținut informațional în scopul sensibilizării și, ulterior, al centrării atenției țintei pe anumite fapte, evenimente, date etc., considerate de sursă ca fiind importante;

Previziune = prevedere întemeiată pe cunoașterea legilor obiective care guvernează evoluția probabilă a respectivului fenomen în perspectivă;

Principiu = a.înseamnă început, este un izvor primordial, cauză primară, punct de plecare, bază, temei, de asemenea este teză fundamentală, lege...; b.Principiile sunt idei generale călăuzitoare, comune întregului sistem, care având caracterul de reguli fundamentale, exprimă esența normelor juridice și orientează reglementarea relațiilor și activităților în cadrul unei comunități;

Procedeu = mijloc folosit pentru a ajunge la un anumit rezultat; mod de a proceda; mijloc, modalitate, procedură;

Profesiune = ocupație, îndeletnicire cu caracter permanent, pe care o exercită cineva în baza unei calificări corespunzătoare; gen de muncă pe care o persoană o poate exercita, pe baza unei pregătiri teoretice și practice speciale; meserie;

Propagandă subversivă = ansamblul de acțiuni destinate comunicării coerente și sistematice a anumitor informații conform unor strategii dezintegratoare, care au ca suport tehnicile și procedeele de manipulare a opiniilor și atitudinilor unui grup sau unei colectivități sociale, în raport cu anumite interese;

Protecția informațiilor = ansamblul măsurilor și acțiunilor organizatorice, informaționale și tehnice luate și executate pentru respectarea regululor de lucru în elaborarea și exploatarea documentelor, tehnicii și materialelor de conducere în secret și pentru păstrarea secretului, accesul autorizat și ierarhizat la date și informații, controlul informațiilor destinate publicului, protecția fizică a informațiilor ce se transmit;

Q

 

R

Raport informativ = documentul informativ prin care se raportează datele și informațiile obținute într-o perioadă determinată de timp și concluziile care se trag;

Recrutare = munca de convingere a cuiva să lucreze pentru un serviciu secret și se realizează făcându-l dependent de cel care-l recrutează prin insuflarea unui sentiment de încredere totală; astfel acesta se va simți obligat să-i îndeplinească toate dorințele;

Regulament = un act normativ specific, care normează o anume acțiune, structurează principii și reguli de desfășurare a activităților;

Rețea informativă = modul de organizare a furnizorilor de informații și dispunerea lor strategică (operativă) în vederea culegerii de date necesare structurilor de informații și contrainformații;

S/Ș

Secretizarea informațiilor = procesul de aplicare a unor procedee de codificare în vederea „acoperirii” informațiilor ce se transmit prin căile de comunicații;

Serviciu de informații = este o structură împuternicită de autoritatea statală să culeagă informații secrete, din interiorul sau exteriorul statului, prin metode specifice;

Sistem = ansamblu de metode, personal, procedee, echipamente sau unități organizate să îndeplinească funcțiuni specifice; ansamblul de elemente (principii, reguli, forțe etc.) dependente între ele, formând un întreg organizat care face ca o activitate practică să funcționeze potrivit scopului urmărit;

Sistem informatic = ansamblu de echipamente, metode și procedee, și unde este necesar personal, organizat să îndeplinească funcțiile de prelucrare a informațiilor;

Spionaj = activitate de culegere de informații condusă în secret, dar și în clandestinitate. Esența spionajului este accesul la informații;

Stress = stare de tensiune, încordare și discomfort, determinată de agenții afectogeni cu semnificație negativă, de frustrarea sau reprimarea unor stări de motivație (trebuințe, dorințe, aspirații), de dificultatea sau imposibilitatea rezolvării unor probleme; o modalitate interacțională dintre individ și mediu, concretizată printr-o stare tensională;

Structuri informative = totalitatea organizațiilor publice și private care au drept obiect de activitate culegerea de informații;

Supraveghere = observarea sistematică a unor zone și obiective prin mijloace vizuale, acustice, electronice etc.;

Supravegherea informativă = expresie profesionala care desemnează o acțiune de observare sau de urmărire informativă;

Sursă = persoană sau un lucru (obiect, mijloc, instituție, locuri, medii) de la care pot fi obținute date și informații;

Șiretenia informativă = reprezintă o acțiune informativă, un mijloc de luptă special, care întrebuințând procedee ca: mascarea, inducerea în eroare, deghizarea, dezinformarea și crearea de capcane, poate înșela și surprinde ținta/obiectivul paralizării acestuia și a-l determina să comită greșeli;

T/Ț

Traseu = drum (itinerar) urmat de un vehicul sau de un pieton/individ, trecând prin mai multe puncte marcate;

U

Urmărire = acțiunea de strângere a unor date și informații despre o persoană fizică, precum și despre persoanele juridice, în legătură cu încălcarea de către acestea a unor norme morale și/sau juridice;

Urmărit/ă = persoană care este căutată de organele judiciare, polițienești etc. (pentru o infracțiune comisă); în cadrul acțiunii de urmărire pot intra și bunurile persoanelor, documentele pierdute etc.;

Urmăritor/oare = persoană care urmărește pe cineva (pentru a-l supraveghea sau a-l prinde);

Utilitate = proprietatea, capacitatea (reală sau intuită de subiect) unui bun de a răspunde unor trebuințe, satisfacția pe care o procură consumarea unui anumit bun, indiferent de natura trebuinței (consum sau producție);

V

Verificarea informațiilor = activitatea prin care detectivul particular exploatează informațiile obținute într-un caz dat;

Vulnerabilități ale țintei = elementele, punctele slabe ale țintei, recomandate a fi exploatate pe timpul desfășurării acțiunilor detectivistice;

X

 

Z

Zvon = a.Un enunț (mesaj, relatare, informație neoficială) neverificat, ce se vrea autentic și cu caracter de noutate despre o anumită situație, fenomen sau eveniment produs sau pe cale să se producă și care circulă în absența, în paralel sau în contra informațiilor (știrilor) transmise prin mijloacele oficiale de informare in masă; b.Un fenomen psihosocial ce reprezintă o informație ce se vrea autentică și cu caracter de noutate cu posibilități minime de verificare, o informație de cele mai multe ori tendențioasă, care circulă paralel și în mod frecvent în contrasens cu informațiile transmise prin mijloace oficiale de comunicare.